សេវាកម្មរបស់យើង

បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
(Mobile App Development)

យើងមានសេវាកម្ម បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ សំរាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ និងតាមរំរូវការ ដូចជា៖
☞ កម្មវិធីទូរស័ព្ទសំរាប់លក់ទំនិញ (E-Commerce)
☞ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការ ។

plug app development service

បង្កើតគេហទំព័រ
(Web Development)

យើងមានសេវាកម្មបង្កើតគេហទំព័រ សំរាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ និងតាមរំរូវការ របស់លោកអ្នក ដូចជា៖
☞ គេហទំព័រលក់ទំនិញ (E-Commerce Website)
☞ គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន (Corporate Website)
☞ គេហទំព័រសារព័ត៌មាន (News Website)
☞ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម (System Management)
☞ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ (POS System)
☞ និងគេហទំព័រ ផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការ ។

plug web development service