ព័ត៌មានអំពីយើង

យើងខ្ញុំផ្តល់សេវាកម្ម ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ជាមួយតំលៃសមរម្យ និងមានគុណភាពខ្ពស់ដែលជួយអោយមុខជំនួញរបស់អ្នក ទទួលបានជោគជ័យ និងរីកចំរើនទៅមុខជានិរន្ត ។ ភាពពេញចិត្តពេញថ្លើម និងភាពរីកចំរើនរបស់អតិថិជន គឺជាចំនុចខ្លាំង និងជាបេះដូងរបស់ពួកយើង ។

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

E-mail: inquiry@plugdigitech.com
Facebook: fb.com/plugdigitech