សេវាកម្មរបស់យើង

បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ (Mobile App Development)

យើងមានសេវាកម្ម បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ សំរាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ និងតាមរំរូវការ ដូចជា៖
☞ កម្មវិធីទូរស័ព្ទសំរាប់លក់ទំនិញ (E-Commerce Mobile App)
☞ កម្មវិធីទូរស័ព្ទសំរាប់សារព័ត៌មាន​ (News Mobile App)
☞ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ផ្សេងៗទៀតតាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក ។

បង្កើតគេហទំព័រ (Web Development)

យើងមានសេវាកម្មបង្កើតគេហទំព័រ សំរាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ និងតាមរំរូវការ របស់លោកអ្នក ដូចជា៖
☞ គេហទំព័រលក់ទំនិញ (E-Commerce Website)
☞ គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន (Corporate Website)
☞ គេហទំព័រសារព័ត៌មាន​ (News Website)
☞ គេហទំព័រទិញលក់អចលន​ទ្រព្យ (Real Estate Website)
☞ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងការលក់ (POS System)
☞ និងគេហទំព័រ ផ្សេងៗទៀតតាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក ។

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

E-mail: inquiry@plugdigitech.com
Facebook: fb.com/plugdigitech